1. Vedtægter - fra opstart jan. 2012-okt. 2013

§ 1.
Foreningens navn er Videbæk AmatørMusikforening (VAM).
Foreningen er stiftet den 17. januar 2012
Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 
§ 2.
Det er foreningens formål at skabe gode rammer og muligheder for områdets amatørmusikere.

Formålet skal opfyldes gennem bl.a. følgende aktiviteter:

  • Planlægning og afvikling af en årlig amatørmusikfestival

  • Etablering  og drift  af øvefaciliteter for amatørgrupper og solister

  • Planlægning og afvikling af støttekoncerter.

  • Etablering af ”Åben scene” i forbindelse med byfester og gågademarkeder o. lign.

§ 3.
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der vedkender sig foreningens formål og indbetaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Når et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen med 8 dages varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som nyt medlem før gælden er indfriet.
I øvrigt kan en enig bestyrelse ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Et medlem , der er ekskluderet, kan kræve afgørelsen behandlet på førstkommende generalforsamling.

§ 4.
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Opkrævningen af kontingentet er bestyrelsens ansvar.

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes  senest 30 dage efter afholdelse af festivalen gældende fra 2013.
 
Bekendtgørelse herom skal ske mindst 10 dage før i den lokale presse.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
 
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år, samt forældre, der har børn under 14 år, som betaler kontingent til foreningen.
 
Valgbar er alle medlemmer, der er fyldt 16 år, samt forældre, der har børn, der betaler kontingent til foreningen.
 
Dog skal formand og kasserer være myndige.
 
Alle forslag og valg skal kun være skriftlige, hvis der ytres ønske herom, undtaget er dog valg til VAM’s bestyrelse, det skal være skriftlig med mindre, der er tale om fredsvalg.
 
Alle beslutninger og personvalg træffes ved stemmeflertal.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.
 
Dagsorden skal omfatte følgende:
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolførere og stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Udvalgenes beretning.
5. Regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Budget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde, som til ordinær generalforsamling.
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 20 dage, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af stemmeberettigede medlemmer skriftligt har stillet krav herom.
 
Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig som den ordinære generalforsamling.
 
§ 6..
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
 
2. Formand og ét menigt medlem  er på valg i lige år. Kasserer, sekretær og ét menigt medlem er på valg i ulige år.
Ved første konstituering trækkes der lod mellem de to menige medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Suppleanter indtræder kun i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems fravær, som forventes at vare mere end 3 måneder.
 
§ 7.
Konstituerende møde med valg af formand, kasserer og sekretær afholdes umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, heriblandt formanden.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formand og kasserer.
Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg/arbejdsgrupper.
Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.
Ved eventuelt afstemning afgøres en sag ved flertalsbeslutning.
 
§ 8.
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
Det påhviler kassereren at føre driftsregnskab og status, som hvert år fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling, med bestyrelsens underskrift, og revisorens påtegning.
 
§ 9.
VAM's medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter med dens respektive formue.
VAM's medlemmer har ingen forpligtelser udover kontingentet, og har heller ikke krav på nogen del af foreningens formue, eller udbytte heraf.
 
§ 10.
Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
 
§ 11.
Til bestemmelse om foreningens opløsning kræves, at 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget, på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages, og højest 4 ugers mellemrum.
Ved eventuel opløsning skal foreningens aktiver anvendes til andet folkeligt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling, den 17. januar 2012.

Flemming Lauritsen
Dirigent
 
 

VAM | Videbæk Amatør Musikforening | Fabriksvej 24F, 6920 Videbæk | Tlf. 23 71 82 71 | www.vamf.dk | vamf@live.dk